Cennik Certyfikatu

Koszt certyfikatu w ramach projektu SPIN

W przypadku prowadzenia Firmy na terenie województwa małopolskiego:

koszt certyfikatu to tylko wartość podatku VAT od wartości pomocy de minimis.

Pomoc De minimis należy się każdemu przedsiębiorcy z jedynym ograniczeniem co do jej wysokości:

Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat.

Usługi świadczone w ramach umowy są udzielane z częściową odpłatnością (równowartośc podatku VAT od wartości pomocy de minimis), stanowiąc w części nieodpłatnej pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wydawane jest Zleceniodawcy po podpisaniu umowy.

Istnieje możliwość wykonania certyfikatu komercyjnego. Zapraszamy do indywidualnej wyceny.