Zasady i wzór

Etapy certyfikacji:

  1. Weryfikacja projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, m.in.: współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych, dobór instalacji oraz rozwiązań materiałowych),
  2. Opieka nad budową (weryfikacja na miejscu inwestycji czy budynek jest wykonywany zgodnie z wytycznymi projektowymi) – opcjonalnie,
  3. Etap 1 certyfikacji – ocena efektywności energetycznej budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz charakterystyki energetycznej/świadectwo chararterystyki energetycznej,
  4. Przeprowadzenie badań “INSITU” i pomiarów w istniejącym budynku:
    4.1. Etap 2 certyfikacji – ocena jakości wykonania budynku: badania termowizyjne, badanie szczelności, badanie rzeczywistego współczynnika U.
    4.2. Etap 3 certyfikacji – ocena jakości klimatu wewnętrznego: badania mikroklimatu (komfort cieplny),  jakości powietrza (pyły PM 2.5, PM 10), VOC (lotne związki organiczne),
  5. Etap 4 certyfikacji – ocena wpływu budynku na środowisko: analiza śladu węglowego (opcjonalnie).

Parametry Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego zostały oparte na wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odpowiadają Polskiej definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Wzór Certyfikatu MCBE

wzór certyfikatu
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top