Centra transferu wiedzy

Czym są Centra Transferu Wiedzy i jak z nich korzystać?

Wprowadzanie innowacyjnych technologii w firmach jest koncepcją Unii Europejskiej. Jednak wszystko miało swój początek w Polsce w 2001 roku, kiedy zainicjowano Regionalną Strategię Innowacji. Na przestrzeni lat powstały instytucje, które rozwijają nowe technologie i pomagają je transferować do firm, a są nimi Centra Transferu Wiedzy.

Opracowana przez wojewódzki samorząd małopolski Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) jest jednym z dziesięciu strategicznych programów. W Polsce RSI rozwijana jest od 2001 roku, a pierwszymi województwami, które zaczęły wprowadzać Regionalną Strategię Innowacji, są: śląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie w ramach wsparcia finansowego z 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. RSI od 2005 roku wprowadziło kolejne 10 województw, a w 2006 roku do pozostałych dołączyło województwo mazowieckie. Polska jest jednym z nielicznych krajów członkowski UE, w którym wszystkie regiony stworzyły i wprowadziły Regionalną Strategię Innowacji.

Czym jest RSI? Regionalna Strategii Innowacji wymaga sformalizowania w postaci dokumentacji, czyli jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju innowacyjnego regionu. Cel, jaki przyświeca dokumentowi to stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia innowacyjnej i naukowej działalności gospodarczej. Jest to kooperacja między instytutami badawczym a przedsiębiorstwami. RSI skupia inwestycje na konkretnych obszarach gospodarki:

  • Energia zrównoważona
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
  • Chemia
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego
  • Nauki o życiu (life science)

Model SPIN

Małopolska jest regionem, który silnie rozwija RSI. Innowacje w Małopolsce bazują na trzech priorytetach. Po pierwsze należy obniżać koszty wdrażania innowacji i niwelować bariery utrudniające ich wdrażanie. Po drugie, należy rozwijać infrastrukturę gospodarczą opartą na wiedzy. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków firmom do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Po trzecie, Małopolska chce rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co zapewni wysoką konkurencyjność regionalnej gospodarki.

Pomoc przy wdrażaniu inicjatywy UE i realizację projektów samorządów lokalnych w dziedzinie innowacji oferują CTW (Centra Transferu Wiedzy). Regionalna Strategii Innowacji wymaga połączenia wiedzy i przedsiębiorstw. Jednym z podmiotów pośredniczącym w transferze wiedzy do firm jest Model SPIN, który oferuje pomoc we wdrażaniu innowacji. Organizacja jest oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy. Do grupy docelowej, która może oczekiwać pomocy ze strony Modelu SPIN, są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem uzyskania pomocy ze strony CTW Model SPIN jest siedziba, placówka czy oddział ulokowany w województwie małopolskim. Podmiot zajmuje się zwiększaniem transferu wiedzy naukowych do firm i promowaniem rozwiązań. Branże, które są wspierane przez instytucję to:

  • Budownictwo energooszczędne o Odnawialne źródła energii
  • Sieciinformatyczne
  • Biotechnologia

Jak można skontaktować się z placówką?

Można to zrobić pod adresem:

ul. Wielicka 72a, Kraków
I piętro, Pok. 113
12- 299 06 62

lub za pomocą strony internetowej i formularza kontaktowego na stronie SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.

Stawiamy na innowacje!

Model SPIN to CTW świadczące innowacyjne usługi z obrębu otoczenia naukowego na rzecz biznesu. Znaczenie nauki na rzecz małopolskiego biznesu jest ogromne, dlatego wpieranie badań to podstawowy punkt wyjścia transferu wiedzy do firm. Kreowanie i wdrażanie innowacji to przyszłość, jednak proces ten musi przebiegać przy udziale przedsiębiorców. Jest to swoistego rodzaju symbioza i ważne jest wspieranie ludzi kreatywnych i ambitnych. Biorąc te rozważania pod uwagę, Model SPIN został przetestowany i wdrożony na krakowskich uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii–Górniczo-Hutniczej.

Małopolskie Centra Transferu
Inicjatywa UE pozwoliła na rozwój nowych technologii, a przez to gospodarki regionalnej, która stała się bardziej konkurencyjna. Jest to możliwe przez wdrożone strategie innowacyjności, zrealizowane przez samorządy lokalne. Na tych fundamentach powstały CTW, które pośredniczą między firmami, które wykorzystują stworzone technologie, a środowiskiem naukowym, które je tworzy.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top